Nasze usługi - Analiza prawna, sprzeciw od nakazu, reprezentacja prawna

Nasze usługi

Analiza prawna

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu rejonowego lub nakaz zapłaty z e-sądu w Lublinie możesz zweryfikować  jego prawidłowość. W przypadku skierowania przeciwko Tobie egzekucji na skutek której Komornik zajął Twoje konto , a Ty nie wiedziałeś o toczącym się przeciwko Tobie postępowaniu i wydanym nakazie zapłaty możesz podjąć działania mające na celu obronę Twoich praw.  W ramach usługi analiza prawna oferujemy BEZPŁATNĄ analizę  Twojej sytuacji  prawnej i pomoc w wyborze najlepszego dla Ciebie rozwiązania problemu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty / wyrok zaoczny, który przeciwko Tobie uzyskały:

  • firmy windykacyjne,
  • banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe,
  • firmy ubezpieczeniowe,
  • operatorzy telekomunikacyjni,
  • fundusze sekurytyzacyjne,
  • uczelnie wyższe z tytułu czesnego
  • jak i inne podmioty dochodzące należności,

skontaktuj się z nami w celu otrzymania pomocy prawnej. Bezpłatnie ocenimy każdy nakaz zapłaty wydany przez sąd zarówno w postępowaniu tradycyjnym jak i w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zwanym EPU)/ wyrok zaoczny jak i zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej. Jeżeli będą szanse na wygranie Twojej sprawy na korzystnych warunkach sporządzimy sprzeciw od nakazu zapłaty i zapewnimy Tobie profesjonalną opiekę prawną na terenie całego kraju.

Reprezentacja w postępowaniu nakazowym/upominawczym

Wiele nakazów zapłaty, ale nawet wyroków zaocznych zostaje wydanych pomimo nieistnienia wierzytelności, czy przedawnienia roszczenia. Wynika to ze specyfiki postępowania sądowego, jak i z tego że pomimo zawiadomienia o rozprawie pozwani nie stawiają się do Sądu i nie podejmują obrony. Nakazy zapłaty często pozostawione są bez zaskarżenia, przez co stają się prawomocne.

Aby doprowadzić do uchylenia nakazu zapłaty czy wyroku zaocznego ważne jest należyte przedstawienie wszystkich możliwych argumentów i dowodów na ich poparcie, dlatego warto zlecić swoje sprawy profesjonalnym pełnomocnikom. W ten sposób można zwiększyć swoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy.

Działania anty-egzekucyjne

W sytuacji kiedy komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne i dokonuje zajęć praw i wierzytelności, dłużnik może bronić swoich racji.  Weryfikujemy prawidłowość postępowania egzekucyjnego i podejmujemy działania prawne mające na celu wstrzymanie czynności egzekucyjnych. W twoim imieniu prowadzimy postępowania ze skargi na czynności komornika, skargi na opis i oszacowanie nieruchomości, zaskarżamy postanowienia o obciążeniu Ciebie kosztami egzekucji, która była prowadzona na podstawie uchylonego nakazu, wytaczamy powództwa przeciwegzekucyjne .Podejmujemy także  inne prawem dopuszczalne środki obrony dłużnika w trakcie egzekucji.

Najczęściej zadawane pytania

Otrzymanie nakazu zapłaty stwarza dla osób, dla których prawo nie jest codziennością problem, co należy zrobić. Jest to także sytuacja stresująca, szczególnie kiedy nie przypominany sobie źródeł rzekomego zadłużenia.  Ponieważ jesteśmy specjalistami w sprawach egzekucyjnych , a wiedzę i doświadczenie  z tego obszaru wykorzystujemy w interesie naszych Klientów postanowiliśmy stworzyć ten serwis. Nasz serwis to także blog prawniczy na którym dzielimy się z czytelnikami problemami  i nowościami z naszej pracy.

Pomagamy podjąć decyzję co zrobić z otrzymanym nakazem zapłaty/wyrokiem sądowym jaki przeciwko Tobie uzyskały Firmy windykacyjne, Fundusze sekurytyzacyjne, banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe, operatorzy telekomunikacyjni, firmy ubezpieczeniowe i inni wierzyciele. Doradzimy również w sytuacji, gdy sprawa trafiła już do Komornika.

Ocenimy czy orzeczenie sądu, które dostałeś jest prawidłowe. W przypadku egzekucji komorniczej ocenimy zasadność jej prowadzenia.

Internet- przestrzeń wirtualna, jedynie uzupełnia szeroką działalność naszej stacjonarnej kancelarii.

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym przez sąd lub referendarza sądowego na podstawie oświadczeń lub oświadczeń i dowodów przedstawionych jedynie przez powoda. Nakaz zapłaty jest wydawany na posiedzeniu niejawnym. Jest to rodzaj wyroku sądowego, ale wydawany bez przeprowadzania rozprawy.

Najczęściej spotykanym rodzajem nakazu zapłaty jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Nie mniej popularny jest nakaz zapłaty wydawany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Innym rodzajem nakazu jest nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym , którego uzyskanie wymaga spełnienia przez powoda ostrych wymogów proceduralnych i posiadania określonych dowodów.
Taki nakaz stanowi jednak o wiele poważniejszy problem dla pozwanego niż pozostałe nakazy zapłaty.
Kolejnym rodzajem nakazu zapłaty jest europejski nakaz zapłaty wydawany w europejskim postępowaniu nakazowym..

Postępowanie nakazowe ma być szybkie i proste.Aby to osiągnąć nie przeprowadza się rozprawy i nie wzywa stron do sądu. Ma to swoje wady i zalety. Jedną z wad takiego postępowania ( szczególnie przed sądem elektronicznym ) jest możliwość wydania nakazu bez badania dokumentów. Jeżeli jako pozwany nie kwestionujesz żądania pozwu może zrezygnować z wnoszenia sprzeciwu lub zarzutów . Jeśli jednak nie zgadzasz się z pozwem możesz podjąć aktywną obronę.
Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym i bez udziału stron, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami . Dla Ciebie jako pozwanego postępowanie rozpoczyna się właśnie w momencie otrzymania nakazu zapłaty, bowiem od tej chwili zaczyna biec termin na jego zaskarżenie. Równocześnie z nakazem zapłaty otrzymujesz bowiem także odpis pozwu.eo.

Oczywiście, jeżeli kwestionujesz zasądzone przez sąd zadłużenie i ma to oparcie w stanie faktycznym lub prawnym . Aby nie dopuścić do uprawomocnienia się nakazu musisz wnieść do sądu zarzuty albo sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym –to założenie sprzeciwu jest wolne od opłat sądowych , natomiast jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym należy uiścić opłatę

Przedawnienie to czas po upływie którego nie musisz płacić długu. Przedawnionego długu nie można też skutecznie dochodzić przed sądem. Aby uchylić się od spłaty przedawnionego długu musisz zaskarżyć nakaz zapłaty wnosząc zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty odpowiednio to uzasadniając..

Terminy przedawnienia są różne, w zależności od tego z jakiego stosunku prawnego wynika roszczenie i kto jest wierzycielem. Najdłuższy, 10 letni termin przedawnienia, dotyczy roszczeń między podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej. Termin przedawnienia można przerwać przez różne czynności (np. podpisanie ugody z firmą windykacyjną) i wtedy zaczyna biec od początku. Aby sprawdzić czy Twoje zadłużenie uległo przedawnieniu najlepiej skorzystaj z naszej pomocy.o.

Kod dostępu do akt elektronicznych sądu w Lublinie, znajdziesz w pkt. VI pouczenia znajdującego się pod treścią nakazu zapłaty.leo.

Powód ma obowiązek podać Twój ostatni znany mu adres zamieszkania na który sąd doręcza nakaz zapłaty. Na skutek niepodjęcia go w terminie nakaz stał się prawomocny i na jego podstawie wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Skontaktuj się z nami, a my ocenimy czy jest możliwość skutecznego wstrzymania egzekucji i zaskarżenia nakazu zapłaty. leo.

Zanim podpiszesz jakąkolwiek ugodę, sprawdź czego dotyczy roszczenie oraz czy nie uległo już przedawnieniu.

Pamiętaj, że Firmy windykacyjne i Fundusze sekurytyzacyjne to przedsiębiorcy, których zadaniem jest wyegzekwować od Ciebie pieniądze. Jeśli masz wątpliwości co zrobić skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Nie działaj pochopnie. Pamiętaj że podpisanie ugody może spowodować uznanie długu i zamknąć Tobie drogę do walki w sądzie o swoje prawa!

..

Wezwanie do natychmiastowego stawienia się w biurze windykatora w celu złożenia wyjaśnień.
Pisma, w których zastrasza się podjęciem działań operacyjnych, zmierzających do wyegzekwowania długów.
Grożenie sądem, prokuratorem, więzieniem, licytacją majątku, nachodzenie w domu, w pracy, podnoszenie głosu podczas rozmowy .
Wchodzenie do domu dłużnika bez jego zgody i zajęcie jego rzeczy.
Rozmawianie o problemach zadłużonego z osobami trzecimi, np. sąsiadami, przełożonymi w pracy.
Wysyłanie do pracy listów, faksów, czy nachodzenie dłużnika w miejscu pracy.
To działania do których Windykatorzy nie mają prawa.
Pamiętajmy, że firma windykacyjna jest Przedsiębiorcą. Nie ma zatem uprawnień przysługujących policji, prokuraturze, czy komornikowi, a jej zadaniem jest doprowadzenie do wyegzekwowania długu. Działania zmierzające do tego celu muszą być zgodne z prawem. Firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela i nie uprawnień większych niż on sam.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu a z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Obsługę prawną serwisu prowadzi
Odwiedź nas na:

Copyright Arkadiusz Grzechowiak © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Rabanet.pl