Polityka ochrony prywatności - Problemznakazem.pl

Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.problemznakazem.pl jest Arkadiusz Grzechowiak- Kancelaria Radcy Prawnego, 62-500 Konin, ul. Kopernika 8

2. Serwis internetowy www.problemznakazem.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013, poz. 1422 ).

3. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług prawnych oferowanych przez serwis i realizacji umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

5. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika, oraz udostępnione przez niego materiały radcy prawnemu prowadzącemu sprawę jedynie w celu jej prowadzenia, o ile Użytkownik zaakceptuje zaproponowane warunki współpracy i podpisze umowę o świadczenie usług prawnych.

6. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem osobom trzecim, dostępem do nich osób nieuprawnionych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

7.Użytkownik serwisu korzystający z formularza kontaktowego podaje dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail. Przesyłanie danych przy pomocy formularza kontaktowego jest chronione bezpiecznym połączeniem.

8. Użytkownicy serwisu mogą również korzystać z usług oferowanych przez serwis bez konieczności wypełnienia formularza na stronie internetowej, kontaktując się z serwisem telefonicznie.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zgłoszenia skierowanego do Serwisu przez Użytkownika.

10. Podanie danych osobowych, kontaktowych oraz przesłanie materiałów niezbędnych do oceny sprawy ( nakaz zapłaty, wyrok zaoczny, odpis pozwu z załącznikami, kod dostępu do akt elektronicznych ) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z tych danych i materiałów przez serwis w celu zaoferowania użytkownikowi usług oferowanych przez serwis.

11. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem serwisu wysyłając e-mail na adres: info@probleznakazem.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Kancelaria Radcy Prawnego –Arkadiusz Grzechowiak ul. Kopernika 8, 62-500 Konin.

12. Dane Użytkowników, którzy nie są Klientami Serwisu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie lub wysyłania oferty usług oferowanych przez Serwis.

13. Wszystkie udostępnione przez użytkownika dane i materiały zostaną usunięte przez serwis i nie będą przetwarzane w jakiejkolwiek postaci lub formie w następujących przypadkach:
1) brak akceptacji przez użytkownika zaproponowanych warunków świadczenia usług,
2) uznania przez serwis i poinformowanie użytkownika o braku możliwości świadczenia usług.

14. Po zakończeniu świadczenia usługi wszystkie dane oraz materiały przekazane przez Użytkownika będą przechowywane przez serwis w formie papierowej.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania jego danych, w szczególności prawo do żądania uaktualnienia, uzupełnienia, prostowania, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Obsługę prawną serwisu prowadzi
Odwiedź nas na:

Copyright Arkadiusz Grzechowiak © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Rabanet.pl