Regulamin serwisu - Problemznakazem.pl

Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego w sieci Internet pod adresem www.problemznakazem.pl oraz zakres usług świadczonych przez właściciela serwisu.

2. Właścicielem serwisu, Usługodawcą i Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Arkadiusz  Grzechowiak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Koninie przy ul. Mikołaja Kopernika 8, 62-500 Konin, NIP 665-147-58-94

3. Siedziba Usługodawcy znajduje sieę w Koninie przy ul. Kopernika 8. Biuro jest czynne w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Kontakt telefoniczny z Serwisem jest możliwy w godzinach pracy Biura. Wysyłanie wiadomości email  jest możliwe przez 24 godziny na dobę.

II. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SERWIS

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi prawne (zwane dalej „Usługami”) polegające w szczególności na:

a) analizie dostarczonych przez Użytkownika dokumentów dotyczących spraw rozpoznawanych przez polskie sądy powszechne w postępowaniu: upominawczym, nakazowym, stwierdzonych wyrokiem zaocznym, elektronicznym postępowaniu nakazowym pod względem możliwości zaskarżenia otrzymanego rozstrzygnięcia oraz zasadności dochodzonych przez stronę powodową roszczeń,

b) analizie dostarczonych przez Użytkownika dokumentów dotyczących spraw egzekucyjnych pod względem możliwości zaskarżenia tytułu wykonawczego będącego podstawą prowadzonego na ich podstawie postępowania egzekucyjnego.

c)sporządzaniu pism procesowych w celu zaskarżenia otrzymanych przez Użytkownika rozstrzygnięć sądowych,

d) zapewnieniu Użytkownikowi reprezentacji przed sądami powszechnymi przez pełnomocnika procesowego.

2. Szczegółowe warunki świadczenia usług prawnych reguluje umowa o świadczenie usług prawnych.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Dostęp do Serwisu jest możliwy pod warunkiem posiadania dostępu do sieci Internet oraz korzystania przez Użytkownika z przeglądarek internetowych, akceptujących pliki typu cookies.

2. Ograniczenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może wpłynąć na niektóre funkcjonalności na stronie internetowej Serwisu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne na łączach internetowych oraz występujące w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

IV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca prowadzi nadzór techniczny nad Serwisem i poprawnością jego działania. Usługodawca nie może jednak zagwarantować stałej dostępności do stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe wskutek zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Warunkiem wysłania zgłoszenia sprawy do Serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.

2. Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że:

a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych przekazanych Serwisowi w formularzu zgłoszenia dla celów przedstawienia oferty usług prawnych oferowanych przez Serwis, a po podpisaniu umowy także dla celów związanych z jej realizacją,

b) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje wszystkie jego zapisy,

c) podane w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe i kompletne oraz są danymi osoby wypełniającej formularz.

VI. REZYGNACJA Z USŁUG SERWISU

1. Użytkownik może zrezygnować z usług Serwisu w każdym czasie. Szczegółowe zasady rezygnacji z usług  po podpisaniu umowy świadczenia usług prawnych reguluje umowa.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzenia konserwacji.

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r.,poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r, poz. 1422) w celu świadczenia usług prawnych oferowanych przez serwis.

2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu www.probleznakazem.pl  jest właściciel serwisu.

4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

5. Właściciel serwisu chroni przekazywane przez Użytkowników dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

VIII. POLITYKA COOKIES

1. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu.

2. Plikami cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, tablecie lub smartphonie pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje.

3.Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a) stałe,
b) tymczasowe,
c) własne
d) zewneętrzne

4. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików Cookies przez Serwis reguluje Polityka plików Cookies.

IX. SKŁADANIE REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@sprzeciwodnakazu.com lub pisemnie na adres Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Grzechowiak ul. Kopernika 8, 62-500 Konin

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak również opis i powód reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Informację o sposobie jej rozpatrzenia Serwis przekazuje Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania na stronach Serwisu .

2. Nazwa problemznakazem.pl oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logo, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, stanowią wyłączny przedmiot praw Usługodawcy. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela serwisu jest zabronione

3. Serwis działa na podstawie prawa polskiego.

4. Wszelkie spory dotyczące wykonania umowy poddane będą rozstrzygnięciu przed Sądem właściwym sądem powszechnym.

Obsługę prawną serwisu prowadzi
Odwiedź nas na:

Copyright Arkadiusz Grzechowiak © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Rabanet.pl